تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1357 
ادبیات اردو و علوم سیا سی 
لکهنو هند 
 
فوق لیسانس 
1369 
ادبیات اردو 
اوده فیض اباد 
 
سطح 4